Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihçesi II.Kısım
Spor Hayatımıza Şeref Veren Bir Kulüp: Fenerbahçe - Fenerbahçe kulübü nasıl ve ne şekilde tesis etti, ilk oyuncuları kimlerdi, Zeki ve Âlâaddin Beyler nasıl yetiştiler, kulübün geçirdiği edvar-ı tarihi, bugünkü vaziyeti

[dünden devamla]

Zeki ve Alaaddin Beyler Nasıl Yetiştiler

Bu vaziyet karşısında Fenerliler hariçten yabancı unsurla takımlarını takviye etmek gayesini takip etmeyerek ikinci, üçüncü ve dördüncü takımlarını yetiştirmeye başladılar. Filhakika bu takımlarda o zamanın çok kıymetli oyuncuları oynuyordu. Mesela Zeki, Alaaddin, Refik, Şekip, Cemil, Hıdır Beyler gibi oyuncular bu takımlarda idi. 

Fenerliler ellerindeki oyuncuların kıymetini takdir ederek bunları çalıştırmaya başladılar ve bir buçuk-iki sene sonra Zeki ve Alaaddin Beyler birinci takıma geçtiler. Henüz on beş-on altı yaşında olan bu oyuncular o zamanın pos bıyıklı futbolcuları arasında seraitle teferrüt ettiler ve Fenerbahçe'nin birinci takımında oynadıklarının ikinci senesinde İstanbul muhtelitinde oynamaya başladılar. 

Harb-i Umumi Faciası

Harb-i Umumi, spor tarihi üzerine de çöken bir facia oldu. Eksik kadrolar, kıymetsiz oyuncular ile doldurulabiliyor ancak spor ruhunu öldürmemek gayretiyle çalışan teşkilat kuvvetlerin müvazenesizliği arasında bocalıyordu. Mesela Galatasaray kulübü birinci takımında dört Alman oynuyor, Fenerbahçe birinci takımında iki Rum ve bir Ermeni oyuncu bulunuyordu. 

Fenerbahçe'nin En Kuvvetli Devresi

Fenerbahçe'nin en kuvvetli ve şöhretli devresi, mütareke senelerinde başlar. Şehrimizdeki ecnebi takımlarına karşı hemen daima muvaffakiyet temin eden Fenerbahçe, semi ve gayretiyle yalnız İstanbul'un değil, Türkiye'nin de en sevilen takımı olmuştu. İngilizlerden müteaddid kupalar almış, yaptığı müsabakaların yüzde doksanını kazanmıştı. 

Mameza İngilizler ile yapılan bu temasların Fenerbahçe'nin futbol tarzı üzerinde yaptığı inkılap ve faideler, gayrikabil inkârdır. Fenerlilerin o maruf, ahenk ve tesanüdü İngilizlerle yapılan müsabakalardan tahsil etmiş ve Slavya [Slavia Praha] müsabakaları hazırlanan esas-ı inkişaf tam haline getirmiştir. Fenerbahçe yaşadığı bu tarihi içinde İstanbul şampiyonluğunu müteaddid defalar elde etmiş, Türk milli takımına sekiz on tane kıymetli oyuncu yetiştirmiş ve Türk futbolunun bugünkü tekamülünde esaslı bir amil olmuştur. 

Fenerbahçe son senelerde bir inkılap daha geçirmiş ve takımının en esaslı uzuvlarından İsmet, Cafer, Fahir, Rakıp Beyler gibi kıymetli oyuncularından bilmecburiye ayrılmıştır. Fakat bu kıymetli kulübümüz bu sene yine bundan dört beş sene evvelki kuvvetli şeklini iktisap etmiş ve spor hayatımızın her şubesinde çok kıymetli bir mevcudiyete sahip olmuştur.

Yazı ve Transkripsiyon: Mehmet Yüce


Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihçesi II.Kısım
Görsel Notu: Erken dönem Fenerbahçe takımı (Asr-ı Fener)
Sosyal Medya
Oyunlar