Tarih : 11.02.1998 21:00
MS
1 - 0
Kamil Ocak      İbrahim Aksoy